Statuten

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 juni 1972, nr. 74

Vereniging; Doelstelling

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Bridge Club Oog in Al” en is gevestigd te Utrecht.

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 11 januari 1946.

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van speelbijeenkomsten, het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden en andere middelen die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden; Lidmaatschap

Artikel 4

De vereniging bestaat uit gewone leden, ondersteunende leden en ereleden. Gewone leden zijn leden die deelnemen aan het verenigingsleven. Ondersteunende leden zijn leden die de vereniging steunen door een geldelijke bijdrage. Ereleden zijn leden die wegens hun bijzondere betekenis voor de vereniging tot zodanig zijn benoemd.

Artikel 5

Om gewoon lid of ondersteunend lid te worden moet men zich aanmelden bij het bestuur. Voordat het bestuur tot toelating besluit publiceert het de aanmelding gedurende twee opeenvolgende onderlinge speelbijeenkomsten. Gewone leden en ereleden hebben het recht binnen twee weken na de eerste publicatie bezwaren tegen het aangevraagde lidmaatschap in te brengen. Het bestuur beslist na kennisneming van de schriftelijk ingebrachte bezwaren over de toelating.
Ten aanzien van de acceptatie van nieuwe leden geldt als drempel tweede klasse. Nieuwe leden worden van tevoren door de secretaris door een brief over de toelatingseisen geïnformeerd.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd; voor een dergelijke benoeming is een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, door royement of door overlijden.
Opzegging kan slechts tegen het eind van een kalendermaand gebeuren en uitsluitend schriftelijk bij de secretaris.
Leden die naar de mening van het bestuur hebben gehandeld in strijd met één der in artikel 8 van deze Statuten omschreven verplichtingen, kunnen door het bestuur worden geschorst. Het bestuur gaat tot een dergelijke maatregel niet over dan na het betrokken lid te hebben gehoord. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering te beleggen, te houden binnen twee maanden na het besluit tot schorsing, welke vergadering zal beslissen tot opheffing van de schorsing dan wel tot royement. Geschorste leden hebben het recht deze vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Een besluit tot royement kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
Tijdens de schorsing kunnen geschorste leden hun rechten niet uitoefenen.
In afwijking van het in de eerste zin van dit artikel bepaalde, kunnen leden die hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen, door het bestuur als lid worden afgevoerd.

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 7

Gewone leden hebben het recht aan alle door de vereniging gehouden activiteiten deel te nemen, het woord te voeren in de algemene vergadering, voorstellen en amendementen in te dienen en te stemmen over personen en zaken. Ondersteunende leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin een adviserende stem uit te brengen; zij hebben bovendien recht op toezending van de algemene publicaties zoals een eventueel verenigingsorgaan.
Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden.

Artikel 8

Alle leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en naar de door de bevoegde organen genomen besluiten. Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen wanneer zij als lid van de vereniging optreden.
Gewone leden zijn verplicht het entreegeld en de contributie te betalen die door de algemene vergadering worden vastgesteld.
Ondersteunende leden zijn verplicht de door het bestuur als minimum vastgestelde jaarlijkse bijdrage te betalen.

Geldmiddelen

Artikel 9

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van gewone leden, bijdragen van ondersteunende leden en andere inkomsten.

Bestuur

Artikel 10

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit ten minste drie gewone en/of ereleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en uit ten hoogste negen gewone en/of ereleden.
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd; de taken van de overige bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld. Bestuursleden treden in de jaarlijkse algemene vergadering af en zijn meteen herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien voor de tijd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het bestuur; de namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de oproep tot de vergadering waarin in de vacatures wordt voorzien.
Ten minste tien gewone en/of ereleden kunnen ook kandidaten stellen al dan niet in de plaats van de door het bestuur gestelde kandidaten. Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en, ondertekend door de betrokken leden en de voorgestelde kandidaat, bij de secretaris worden ingediend, niet later dan zeven dagen voor de datum van de vergadering.
Indien geen kandidaten zijn gesteld is de vergadering vrij in de benoeming.
Indien geen andere dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten zijn gesteld, gelden deze tot benoemd.

Artikel 12

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het is verplicht de besluiten van de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten, uit te voeren. Het is voorts belast met de handhaving van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Ledenvergadering

Artikel 13

De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit.
Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van een verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden; aanvang en afloop van het verenigingsjaar zijn in het Huishoudelijk Reglement bepaald. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van het bestuur of op schriftelijke aanvrage bij de secretaris door ten minste tien gewone en/of ereleden onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
De oproep tot een algemene vergadering, inhoudende de te behandelen onderwerpen, gebeurt ten minste veertien dagen tevoren door de secretaris; deze maakt daartoe gebruik van een eventueel verenigingsorgaan of van convocaties. De oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering op aanvraag van de leden dient zo tijdig te gebeuren dat de vergadering gehouden kan worden binnen vier weken na de aanvrage; bij gebreke daarvan hebben de aanvragers het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.
De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter of bij diens afwezigheid bij een ander bestuurslid; is geen bestuurslid aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 14

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij deze Statuten uitdrukkelijk anders voorschrijven. Indien voor een besluit, strekkende tot een benoeming, niet de vereiste meerderheid wordt behaald, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd; komen daarvoor meer dan twee personen in aanmerking, dan gebeurt de herstemming tussen hen allen. Benoemd is hij die bij de herstemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot.
Bij staken van de stemmen over besluiten die niet tot een benoeming strekken beslist de voorzitter van de vergadering.

Stemmingen gebeuren mondeling, tenzij de voorzitter dan wel ten minste vijf stemgerechtigde leden schriftelijk wil (willen) doen stemmen.
Bij verkiezing van personen wordt voor iedere te vervullen plaats een afzonderlijke stemming gehouden. Blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk maken hoe gestemd is, zijn niet geldig.

Commissies

Artikel 15

Er is een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden, die door de algemene vergadering wordt benoemd. Bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn. De kascommissie controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt verslag over haar bevindingen uit in de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 16

Het bestuur is bevoegd commissies die het voor de goede gang van zaken nodig acht, in te stellen; het benoemt en ontslaat daarin de leden.
De voorzitter of een door hem aangewezen bestuurslid kan de vergaderingen van deze commissies bijwonen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 17

De algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering. De oproep tot de vergadering waarin de voorgestelde wijziging aan de orde komt, dient de voorgestelde wijziging woordelijk te bevatten.

Wijziging van de Statuten; Ontbinding van de vereniging

Artikel 18

Besluiten tot wijziging van deze Statuten kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen indien in de oproep tot de vergadering de voorgestelde wijziging woordelijk is vermeld. Een besluit tot wijziging van deze Statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
Indien tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, zal bovendien worden besloten over de bestemming van een batig saldo dan wel over de wijze waarop een nadelig saldo zal worden vereffend.

Slotbepaling

Artikel 19

In gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden op 12 juni 1971,

Voorzitter J.A. Fresen
Secretaris W. Voors