Huishoudelijk Reglement

Vereniging

Artikel 1

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van de vereniging met de naam “Bridge Club Oog in Al”.

Artikel 2

De vereniging wordt in dit Huishoudelijk Reglement aangeduid als BCO.
Het verenigingsjaar van BCO loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 3

BCO voert een embleem, voorstellende de Utrechtse domtoren en de letters BCO, tezamen in een ruitvormige omlijsting.
De kleuren van BCO zijn groen en wit.

Activiteiten

Artikel 4

BCO houdt wekelijks een clubavond waarop de gewone leden en ereleden een onderlinge wedstrijd spelen. Deze clubavonden zijn voor ondersteunende leden en anderen uitsluitend toegankelijk na introductie.
Het bestuur kan bepaalde clubavonden aanwijzen waarop ondersteunende leden en anderen geen introductie behoeven.

Artikel 5

BCO geeft een clubblad uit, genaamd “BRITSJ”; het verschijnt ten minste zes maal per verenigingsjaar en wordt op de clubavonden uitgereikt aan alle leden van BCO. In uitzonderingsgevallen kan het clubblad aan de leden toegezonden worden.
Het bestuur wijst een der gewone leden of ereleden als hoofdredacteur aan; de hoofdredacteur wordt belast met de zorg voor de vervaardiging en de verspreiding van het clubblad.

Artikel 6

Gewone leden en ereleden hebben het recht andere personen te introduceren op de clubavond en op andere door BCO gehouden manifestaties.
Zij behoeven daartoe de toestemming van het bestuur of, indien geen bestuurslid aanwezig is, van degene die met de leiding van de manifestatie is belast.
In het algemeen wordt niet toegestaan dat een zelfde persoon vaker dan driemaal per verenigingsjaar wordt geïntroduceerd.

Bestuur

Artikel 7

Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer:

 1. de algemene leiding van BCO;
 2. de leiding van de vergaderingen;
 3. het voeren van het woord namens BCO.

Artikel 8

Tot de taak van de secretaris behoort onder meer:

 1. het voeren van de correspondentie namens BCO;
 2. het uitbrengen van verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit het verenigingsleven in de jaarlijkse algemene vergadering;
 3. het bijeenbrengen van vergaderingen;
 4. het samenstellen en bijhouden van een lijst van leden, waarin de aard van het lidmaatschap en de datum van toetreding wordt vermeld. Hij stelt de penningmeester en de hoofdredacteur van het clubblad maandelijks op de hoogte van wijzigingen en aanvullingen in de ledenlijst.

Artikel 9

Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer:

 1. het beheren van de geldmiddelen van BCO;
 2. het bijhouden van een administratie van de inkomsten en de uitgaven van BCO;
 3. het jaarlijks opstellen van een begroting van de inkomsten en uitgaven van BCO;
 4. het jaarlijks opstellen van een regeling contributie-inning voor BCO, die minstens de volgende onderdelen omvat:
  betaaltermijnen, boete- en strafregeling bij te late betaling, richtlijnen bij tussentijdse aan- of afmelding als lid;
 5. het uitvoeren van de door de algemene vergadering goedgekeurde regeling contributie-inning;
 6. het uitbrengen van een verslag over de geldelijke aangelegenheden van BCO in de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Artikel 10

Het bestuur benoemt jaarlijks een Technische Commissie. Deze kiest uit haar midden een wedstrijdleider die zorg draagt voor een lokaliteit en het benodigd spelmateriaal voor de door BCO georganiseerde wedstrijden en voorziet in de leiding van genoemde wedstrijden.
Het bestuur formuleert jaarlijks de bevoegdheden en de taakomschrijving van de Technische Commissie.
Ten minste een bestuurslid is lid van de Technische Commissie.

Artikel 11

Het bestuur stelt na advies van de Technische Commissie de teams samen die BCO in wedstrijden vertegenwoordigen en wijst de aanvoerders van de teams aan.

Algemene vergadering

Artikel 12

In de jaarlijkse algemene vergadering zullen onder meer behandeld worden:

 1. het jaarverslag van de secretaris;
 2. het jaarverslag van de penningmeester;
 3. het verslag van de kascommissie;
 4. het verslag van de Technische Commissie;
 5. het bestuursbeleid;
 6. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
 7. de formulering van de bevoegdheden en de taakomschrijving van de Technische Commissie;
 8. de begroting van de inkomsten en uitgaven over het lopende verenigingsjaar;
 9. de vaststelling van het entreegeld, de hoogte van de contributie en de regeling contributie-inning;
 10. de benoeming van het bestuur;
 11. de onderwerpen die voor de verzending van de oproep, door ten minste tien gewone en/of ereleden schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.

Slotbepaling

Artikel 13

Alle leden van BCO ontvangen een kopie van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Elk lid van BCO wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering,
gehouden op 7 oktober 1989.

Voorzitter dr. P.G. Hart
Secretaris A.A.M. Abel